Η δράση θα υλοποιηθεί μέσα από τα ακόλουθα βασικά στάδια και δέσμες εργασίας:

 

Διαχείριση Έργου

Η διαχείριση του έργου πρόκειται να διεξαχθεί σε τρία επίπεδα: σε επίπεδο διοίκησης, τεχνικής και οικονομικής διαχείρισης.

 

Επαναδιάγνωση Διάγνωση των αναγκών της ομάδας στόχου και των απαιτήσεων της Υπεύθυνης Αρχής

Το στάδιο αυτό θα ολοκληρωθεί μέσα από τις ακόλουθες 3 ενέργειες:

  • Ανασκόπηση και αναβάθμιση/επικαιροποίηση διάφορων πρακτικών σχεδιασμού και ανάπτυξης οδηγών
  • Άτυπη έρευνα διάγνωσης των αναγκών των ΥΤΧ σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες.
  • Προηγούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία των εταίρων

 

Αναβάθμιση και Επικαιροποίηση Περιεχομένου

Η επικαιροποίηση του περιεχομένου του Ενημερωτικού Οδηγού βασίζεται στις θεματικές ενότητες που έχει υποδείξει η Υπεύθυνη Αρχή. O ενημερωτικός οδηγός θα αναβαθμιστεί με βάση την εκτενή εμπειρία που απέκτησαν οι εταίροι από την ανάπτυξη του Ενημερωτικού Οδηγού το 2011, το 2013, το 2014 και το 2015, αλλά και από την εμπλοκή τους σε άλλα παρεμφερή έργα της Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών. Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει έρευνα για συλλογή πιθανών νέων δεδομένων μέσα από διαδικτυακή και βιβλιογραφική ανασκόπηση, καθώς και άτυπες συναντήσεις με ειδικούς, υπηρεσίες, οργανισμούς και άτομα από την ομάδα-στόχο (υπηκόους από τρίτες χώρες).

 

Εικονογραφικός Σχεδιασμός και Ψηφιακή Ανάπτυξη Ενημερωτικού Οδηγού

Μέσα από την έρευνα πρόσφατης εφαρμογής καλών πρακτικών και τις μεθόδους εικονογράφησης, η ομάδα Εικονογραφικού Σχεδιασμού του Έργου θα αναθεωρήσει το αρχικό πρότυπο του Οδηγού από πλευράς χρωματισμών και σχεδιαστικού περιεχομένου.

 

Μετάφραση, εκτύπωση και παράδοση του Ενημερωτικού Οδηγού

Το τελικό στάδιο ανάπτυξης του Ενημερωτικού Οδηγού είναι η μετάφρασή του στα ρωσικά και στα φιλιπίνο από επαγγελματίες μεταφραστές, οι οποίοι θα επιδιωχθεί να έχουν γνώσεις πάνω στα αντικείμενα του Ενημερωτικού Οδηγού.

 

Πληροφόρηση ομάδας στόχου και κοινού

Ο Τελικός Δικαιούχος θα προβαίνει σε συνεχείς ενέργειες πληροφόρησης της ομάδας στόχου και του κοινού για ενημέρωση σχετικά με τη Δράση μέσω της διανομής φυλλαδίων, αναγγελίας της Δράσης σε τοπικές εφημερίδες, της υπαρκτής ιστοσελίδας για τη Δράση, διαδικτυακές ανακοινώσεις και της ανάπτυξης εφαρμογής για κινητά.

 

Ποιοτικός έλεγχος Δράσης

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας Δράσης, η Επιστημονική Ομάδα του Έργου θα διενεργεί εσωτερικές αξιολογικές και βελτιωτικές ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα του Οδηγού.

Try on Mobile

The Cyprus Guide official app is now available for Android and iOS devices.

Get it on Google Play

Download on the App Store